Opposite the British Embassy, Kapurdhara Marg, Lainchaur, Kathmandu, englishforallkathmandu@gmail.com 980-107-4160